world post day

Letter, A Basket Of Happiness – पत्रांची गंमत, पोस्ट डे निमित्त!!

पत्रं, मनातील भावनांची मोकळी वाट. “अहो आजोबा तुमचं पत्र आलंय”, हे वाक्य काळानुसार गायब होत…

%d bloggers like this: